ACTIM-FINLANDE ry                                                                                 

ASSOCIATION FINLANDAISE DES ANCIENS STAGIAIRES DE L’ACTIM

c/o Ambassade de France, Mission économique

Yrjönkatu 36

FI-00100 Helsinki                                          

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2003

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2003                                                       

 

 

 

 

JÄSENISTÖ  

MEMBRES                       

 

Vuoden 2003 alussa yhdistykseen kuului 151 jäsentä ja vuoden lopussa jäsenmaksun oli maksanut 69 jäsentä.

 

ACTIM Finlande comptait 151 membres au début de l’année 2003 dont 69 avaient payé leur cotisation à la fin d’année.

 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

LA RÉUNION DE L’ASSOCIATION

 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.4.2003 Ranskan lähetystön kaupallisen osaston tiloissa Helsingissä. Läsnä oli 16 jäsentä. Yhdistyksen johtokunnan ja samalla yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Saxén.

 

La réunion annuelle s’est tenue le 4 avril, 2003 dans les locaux de la Mission Économique de lAmbassade de France à Helsinki en présence de 16 membres. Anu Saxén a été designée présidente de l’Association.

 

Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin uudeksi jäseneksi kaksivuotiskaudeksi 2003 – 04 Gunnar Bärlund. Johtokunnan jäseniksi valittiin edelleen Juha Koski, Matti Huhtala, Pentti Auersalo, Ilona Bärlund, Eero Aarnio, Hannu Keränen ja Risto Pilvinen.

 

Gunnar Bärlund a été nommé nouveau membre de la direction pour une période de deux années 2003 – 04. Les autres membres du conseil sont Juha Koski, Matti Huhtala, Pentti Auersalo, Ilona Bärlund, Eero Aarnio, Hannu Keränen et Risto Pilvinen.

 

Tilintarkastajiksi valittiin Juha Komsi ja Seppo Rantanen sekä varatilintarkastajiksi Jaana Kiljunen ja Marja-Leena Kosola.

 

Juha Komsi et Seppo Rantanen ont été réélu vérificateurs des comptes et Jaana Kiljunen et Marja-Leena Kosola vérificateurs suppléants.

 

 


JOHTOKUNTA

DIRECTION

 

Järjestäytymiskokouksessaan  28.4.2003 johtokunta päätti jatkaa sisäistä työnjakoa ja valitsi edelleen 

-varapuheenjohtajaksi Ilona Bärlundin

-rahastonhoitajaksi Risto Pilvisen

-kokousmestariksi Pentti Auersalon ja

-sihteeriksi Juha Kosken

 

Lisäksi johtokunta valitsi syyskuussa yhdistyksen Web-masteriksi Gunnar Bärlundin.

 

Lors de sa première réunion la direction a choisi de reconduire dans leurs fonctions:

 

                      Ilona Bärlund,                      vice presidente

                      Risto Pilvinen,                      tresorier

                      Pentti Auersalo,                      mâitre des seremonies

                      Juha Koski,                                            secrétaire général

 

D’autre part la directione bureau a nommé en automne Gunnar Bärlund comme webmestre du site de l’Association.

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

LES REUNIONS DE LA DIRECTIONU BUREAU

 

Toimintavuoden 2003 aikana johtokunta kokoontui 8 kertaa, joka oli kaksi kertaa niin usein kuin edellisenä vuonna.  Keskimäärin kokouksiin osallistui 7,0 johtokunnan yhdeksästä jäsenestä.

 

Il y avait huit réunions De la directionu bureau pendant l’année 2003, soit 2deux fois plus que dans l’année précédente. La participation moyenne était de sept sur neuf.

 

 

JÄSENTIEDOTTEET

LES BULLETINS

 

Johtokunta lähetti vuoden aikan kolme jäsentiedotetta. Lisäksi on pyritty aktiivisesti keräämään jäsenkunnan sähköpostiosoitteita, jotta aikanaan päästään siihen tilanteeseen, että pääosa jäsentiedoitteista lähetettäisiin sähköisesti. Tähän mennessä rekisteriin on saatu 71 e-mail-osoitetta.

 

Le bureau a envoyé trois bulletins pendant l’année. D’autre part il a tenté de rassembler les adresses e-mail des membres afin qu’il soit possible à l’avenir de contacter la majorité d’entre eux éléctroniquement. Actuellement, le registre compte 71 adresses e-mail.

 

 

KOTISIVUT

SITE INTERNET

 

Yhdistyksen Web-master Gunnar Bärlund on suunnitellut ja kehittänyt ja viimeistellyt yhdessä joidenkin johtokunnan jäsenten ja Philippe Guicheteaun kanssa ACTIM Finlanden kotisivuja. Kotisivut julkaistaan lähiaikoina, kun sopimukset palvelimen käytöstä on tehty.

 

Le webmestre Gunnar Bärlund a organisé, développé et mis au point avec quelques autres membres et Philippe Guicheteau le site internet de l’Association.

 

 

KIELIKURSSIT

COURS DE LANGUE

 

Yhdistys jatkoi edelleen ranskan keskustelukurssin järjestämistä ja tukemista. Kerran viikossa keskiviikkoisin töiden jälkeen kokoontuvalle keskustelukurssille osallistui 9 henkeä. Kurssin pitopaikka oli edelleen Suomen Ympäristökeskus. Opettajana toimi Philippe Guicheteau.

 

L’associationa a continué de subventionner et organiser le cours de conversation en français une fois par semaine. Neuf personnes ont participé au cours le mercredi soir. Le cours a pris place a SYKE avec Philippe Guicheteau comme enseignant.

 

 

SEMINAARI

SÉMINAIRE

 

Älytaloseminaarin valmistelu saatiin loppuun puheenjohtajan P-H Sloten johdolla yhdessä Porvoon aikuiskoulutuskeskuksen Edupolin kanssa. Seminaari pidettiin 2.10.2003 otsikolla ”Sähköinen talotekniikka”(Bâtiments Intelligents) ja siihen osallistui runsaasti Actimin jäseniä ja muuta kiinnostunutta yleisöä n. 60 henkeä.

 

La préparation du séminaire sur les bâtiments intelligents a été achevée sous la direéction de Per-Håkan Slotte en coopération avec le centre de formation pour adultes Edupoli à Porvoo. Le séminaire s’est tenu le 2 octobre 2003 sous le titre……

auquel ont participé un grand nombre des membres d’ACTIM ainsi que d’autres personnes interesées, au total 71 participants.

 

 

BEAUJOLAIS NOUVEAU

 

Yhdistys osallistui 20.11.2003 Kaapelitehtaalla pidetyn erittäin suositun Beaujolais Nouveau tilaisuuden järjestämiseen.  Jäsenkunnastamme tilaisuuteen osallistui 30 henkeä puolisot mukaan luettuna.

 

L’Association a participé le 20 novembre 2003 à l’organisation de la célébration du vin nouveau à Kaapelitehdas. Trente membres ou conjoints ont participé à l’événement.

 

 

MUUT TILAISUUDET

AUTRES ÉVÉNEMENTS

 

Yhdistyksen jäsenille järjestettiin lisäksi tutustumistilaisuus Ranskan kulttuurikeskuksen tiloihin Kaapelitehtaalla 6.5.2003, ideariihi Actim Finlande ry:n tulevaisuudesta 4.6.2003 ja tutustuminen Sanomataloon ja Finnglass Oy/Saint Gobainin toimintaan 27.10.2003.

 

Il a également été organisé pour les membres une visite au Centre Culturel, un remue-méninges sur l’avenir de l’ACTIM Finlande et une présentation de Sanomatalo et de Saint-Gobain.

 

 

 

JÄSENHANKINTA JA TULEVAISUUS

NOUVEAUX MEMBRES ET AVENIR

 

Yhdistyksen jäsenet ovat perinteisesti tulleet Ubifrancen ja sen edeltäjien organisoiman stipendiaattivierailuohjelman osallistujien piiristä. Tämän toiminnan loppuminen on aiheuttanut sen, ettei perinteistä jäsenkertymää enää ole. Tämä on johtanut mm. yhdistyksen sääntöjen 5 § muuttamiseen, joka rekisteröitiin vuoden aikana.

 

Les membres de l’Association sont traditionnellement issus des bénéficiaires des bourses d’études d’UBIFrance ou de ses formes précédentes. L’arrêt de cette activité a fait que le nombre des membres n’augmente plus. Cela a provoqué en outre le changement du §5 des statuts de l’ACTIM Finlande, qui a été enregistré pendant l’année.

 

Tilanteen johdosta johtokunta ja erityisesti Ilona Bärlund ja Hannu Keränen ovat pohtineet tarvittavia toimenpiteitä ja strategioita, joista on laadittu erillinen yhteenveto.

 

Du ce fait, la direction et tout particulièrement Ilona Bärlund et Hannu Keränen ont réfléchi aux mesures et stratégies nécessaires; un résumé a été redigé.

 

 

UUDET JÄSENET

NOUVEAUX MEMBRES

 

Uusiksi jäseniksi valittiin 28.4.2003 Anna Sollman, 4.6.2003 Tuula Bärlund, Ilmari Hiidenheimo ja Kari Pallinen.

 

Comme nouveaux membres de l’association ont été acceptés Tuula Bärlund, Ilmari Hiidenheimo et Kari Pallinen.

 

Vuoden 2004 puolella hyväksyttiin jäseneksi Jukka Isotalo (21.1.2004).

 

Jukka Isotalo a été accepté comme membre au début de 2004.